Warunki korzystania z oprogramowania STRONY INTERNETOWEJ WAŻNE – PROSZĘ PRZECZYTAJ

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej („Strona internetowa”), na której znalazłeś(-aś) link do niniejszych Warunków korzystania („Strona internetowa”). Strona internetowa jest własnością internetową TheSoftware (zwanych zbiorczo „TheSoftware”, „my” i „nas”). Zgadzasz się być związany(-a) niniejszymi Warunkami korzystania ze strony internetowej TheSoftware („Warunki korzystania”), w całości, kiedy: (a) uzyskujesz dostęp do strony internetowej; (b) rejestrujesz się na newsletter lub subskrybujesz listę mailingową lub żądasz informacji przez stronę internetową („Usługi subskrypcji”); (c) rejestrujesz się w celu uczestnictwa w promocjach, konkursach i/lub loteriach oferowanych przez TheSoftware od czasu do czasu (każdy z nich zwany „Konkursem”); (d) dołączasz lub próbujesz dołączyć do programu partnerskiego lub innego organizacji członkowskiej prezentowanej na stronie internetowej („Usługi członkowskie”); i/lub (e) zamawiasz produkt lub/usługę przez stronę internetową („Usługi sprzedawcy” i wraz z Usługami subskrypcji i Usługami członkostwa, „Usługi”). Polityka prywatności TheSoftware („Polityka prywatności”), oficjalne zasady konkursu dotyczące każdego Konkursu, Umowy Sprzedaży TheSoftware („Umowa sprzedaży”), Umowy Członkostwa TheSoftware („Umowa członkostwa”), jak również jakiekolwiek inne zasady działania, polityki, harmonogramy cenowe i inne uzupełniające warunki i dokumenty, które mogą być publikowane od czasu do czasu, są wyraźnie tu zawarte przez odniesienie (zbiorczo, „Umowa”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z całymi warunkami Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na Umowę w całości, nie masz uprawnienia do korzystania z Usług i/lub Strony internetowej w żaden sposób czy formie.

TheSoftware BEZWZGLĘDNIE ZAPRASZA DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ I/LUB USŁUG TYLKO DLA OSÓB, KTÓRE SZYCHTOWANE SĄ USTAWĄ O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DZIECI ONLINE Z 1998 ROKU, ZMIENIONĄ („COPPA”). TheSoftware ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU DO USŁUG I/LUB STRONY INTERNETOWEJ DLA KAŻDEJ OSOBY, WYŁĄCZNIE W SWOIM ODRĘBNYM I WYŁĄCZNYM UZNANIU.

ZAKRES I ZMIANA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie w odniesieniu do korzystania z Witryny. Umowa stanowi całą i jedyną umowę między Tobą a TheSoftware w odniesieniu do korzystania z Witryny i zastępuje wszystkie poprzednie lub jednoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i/lub zrozumienie w odniesieniu do Witryny. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu według naszego wyłącznego uznania, bez konkretnego zawiadomienia Ciebie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Witrynie, a Ty powinieneś przejrzeć Umowę przed korzystaniem z Witryny. Kontynuując korzystanie z Witryny i/lub Usług, zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków i postanowień zawartych w Umowie obowiązującej w tym czasie. Dlatego regularnie powinieneś sprawdzać tę stronę w poszukiwaniu aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Witryna i Usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać prawomocne umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Witryna i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego (18) roku życia. Jeśli masz mniej niż osiemnaście (18) lat, nie masz zgody na korzystanie z Witryny i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi subskrypcyjne

Zgodnie z warunkami Umowy, rejestracja na stronie internetowej i uzyskanie zgody od TheSoftware pozwala na uzyskanie lub próbę uzyskania, za opłatą lub bez opłaty, usług subskrypcyjnych. Usługi subskrypcyjne zapewnią użytkownikowi treści e-mailowe, tekstowe i inne materiały („Zawartość subskrypcji”) dotyczące marketingu internetowego oferowane przez TheSoftware i jego partnerów zewnętrznych („Dostawcy zewnętrzni”). Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania Zawartości subskrypcji, po prostu wyślij do nas e-mail na adres [email protected]. Zawartość subskrypcji zawiera uwagi, opinie i/lub inne materiały dostarczane przez TheSoftware i Dostawców zewnętrznych i niekoniecznie należy na nią polegać. Korzystając z Zawartości subskrypcji i/lub usług subskrypcyjnych, proszę stosować ostrożność, zdrowy rozsądek i dbać o swoje bezpieczeństwo. Zgadzasz się, że TheSoftware nie ma żadnych obowiązków i nie ponosi żadnych zobowiązań wobec Ciebie związanych z taką Zawartością subskrypcji. TheSoftware nie reprezentuje ani nie gwarantuje, że Zawartość subskrypcji udostępniona w ramach usług subskrypcyjnych jest dokładna, kompletna lub właściwa.

Usługi członkowskie

Zgodnie z warunkami Umowy i Umową Członkowską, rejestracja na stronie internetowej, zgoda na Umowę Członkowską i uzyskanie zgody od TheSoftware pozwala na uzyskanie lub próbę uzyskania, za opłatą lub bez opłaty, Członkostwa w jednym z wielu programów Członkowskich oferowanych przez MTS Advertise OU. Aby uzyskać kopię Umowy Członkowskiej, odwiedź stronę internetową dla określonego Członkostwa. Programy Członkostwa oferowane przez TheSoftware umożliwią dostęp do treści, tekstu i innych materiałów („Zawartość członkowska” i wraz ze Zawartością subskrypcji, „Zawartość”), które są dostarczane przez TheSoftware i pewnych Dostawców zewnętrznych, przeznaczone do pomocy Członkom w ich przedsięwzięciach związanych z marketingiem internetowym. Zawartość członkowska zawiera uwagi, opinie i inne materiały dostarczane przez TheSoftware Dostawców zewnętrznych i niekoniecznie należy na nią polegać.

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień zakupu, możesz uzyskać lub próbować uzyskać pewne produkty i/lub usługi ze Strony internetowej. Produkty i/lub usługi oferowane na Stronie mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów takich przedmiotów. Oprogramowanie nie reprezentuje ani nie gwarantuje, że opisy takich przedmiotów są dokładne lub pełne. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie ponosi odpowiedzialności lub nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za Twoją niezdolność do uzyskania produktów i/lub usług ze Strony lub za jakiekolwiek spory z sprzedawcą produktu, dystrybutorem lub konsumpcją końcową. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie będzie odpowiedzialne wobec Ciebie lub jakiejkolwiek trzeciej strony za żadne roszczenia związane z jakimikolwiek produktami i/lub usługami oferowanymi na Stronie.

Ogólne

Informacje, które musisz dostarczyć w związku z rejestracją do Usług, mogą obejmować, między innymi, wszystkie lub niektóre z następujących elementów: (a) Twoje pełne imię i nazwisko; (b) nazwa firmy; (c) adres e-mail; (d) adres do korespondencji (i adres do faktur, jeśli jest inny); (e) numer telefonu domowego; (f) numer telefonu służbowego; (g) numer telefaksu; (h) informacje o karcie kredytowej; i/lub (i) wszelkie inne informacje wymagane na odpowiednim formularzu rejestracyjnym („Dane rejestracji usług”).

Chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej, każda przyszła oferta, dostępna dla Ciebie na Stronie, która uzupełnia lub w inny sposób ulepsza obecne funkcje Strony, będzie podlegać Umowie. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie jest odpowiedzialne lub nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób za Twoją niezdolność do korzystania i/lub kwalifikowania się do Usług. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie będzie odpowiedzialne wobec Ciebie lub jakiejkolwiek trzeciej strony za jakąkolwiek modyfikację, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług lub innego produktu.

KONKURSY

Od czasu do czasu, TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne wyróżnienia w ramach Konkursów. Zapewnienie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z odpowiednim formularzem rejestracji Konkursu oraz akceptacja oficjalnych zasad Konkursu dotyczących każdego Konkursu, umożliwi Ci wzięcie udziału w Konkursie i szansę na wygranie promocyjnych nagród oferowanych w ramach każdego Konkursu. Aby wziąć udział w Konkursach dostępnych na Stronie, musisz najpierw w pełni wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny. Zobowiązujesz się do zapewnienia prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych Danych Rejestracji Konkursowej.

UDZIELENIE LICENCJI

Jako użytkownik Strony otrzymujesz nieodłączną, nieprzenoszalną, zdejmowalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony, Zawartości i powiązanego materiału zgodnie z Umową. TheSoftware może w każdej chwili, z dowolnego powodu, zakończyć tę licencję. Możesz używać Strony i Zawartości na jednym komputerze wyłącznie dla swojego własnego, niekomercyjnego użytku. Żaden element Strony, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie ani włączony do jakiegokolwiek systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, odwracać inżynierię ani przenosić Strony, Zawartości, Konkursów i/lub Usług lub jakiejkolwiek ich części.

PRAWA AUTORSKIE

Treść, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie na nośnik magnetyczny, cyfrowa konwersja, oprogramowanie, usługi oraz inne kwestie dotyczące Strony internetowej, Treści, Konkursów i Usług są chronione zgodnie z odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz innymi prawami własności (włączając, ale nie ograniczając się do własności intelektualnej). Kopiowanie, dystrybucja, publikacja lub sprzedaż jakiejkolwiek części Strony internetowej, Treści, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabroniona. Proces wydobywania materiału ze Strony internetowej, Treści, Konkursów i/lub Usług za pomocą automatycznych metod lub jakiegokolwiek innego rodzaju skrobania lub wydobywania danych w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabroniony. Nie nabywasz praw własności do żadnej treści, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów wyświetlanych na lub poprzez Stronę internetową, Treść, Konkursy i/lub Usługi.

HIPERŁĄCZENIE DO STRONY INTERNETOWEJ, CO-BRANDING, “RAMKI” I/LUB ODWOŁANIA DO STRONY ZABRONIONE

Chyba że wyraźnie upoważnione przez TheSoftware, nikt nie może umieścić hiperłącza do Strony internetowej lub jej części (w tym, ale nie tylko, logotypy, znaki towarowe, branding lub chronione materiały autorskie) na swojej stronie internetowej lub w miejscu w sieci z jakiegokolwiek powodu. Ponadto “ramkowanie” Strony internetowej i/lub odwołanie się do adresu URL (“Uniform Resource Locator”) Strony internetowej w mediach komercyjnych lub niemerytorycznych bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. Wyraźnie zgadzasz się na współpracę ze Stroną internetową w celu usunięcia lub unieważnienia, w miarę możliwości, takiej treści lub działalności. Niniejszym oświadczasz, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie szkody z tym związane.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKOWANIE

Zastrzegamy sobie prawo do edycji i/lub usuwania dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

OŚWIADCZENIE

STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY TRZECICH STRON, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW USŁUG TRZECIEJ STRONY, ORAZ/LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ ZASTOSOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, SĄ DOSTARCZANE WAM NA ZASADZIE “TAK JAK JEST” I “TAK JAK DOSTĘPNE” I WSZYSTKIE GWARANCJE, WYRAŹNE I DOROZUMIANE, SĄ ZANIECHANE W NAJWIĘKSZYM DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM (W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO, ODRZUCENIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI HANDLOWOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I/LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU). W SZCZEGÓLNOŚCI, ALE NIE JAKO OGRANICZENIE TEJ KWESTII, TheSoftware NIE DOKONUJE GWARANCJI, ŻE: (A) STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY TRZECICH STRON, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW USŁUG TRZECIEJ STRONY, ORAZ/LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ ZASTOSOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA;

UWAGA NA SZKODY WYWOŁANE PRZEZ POBRANIE

Odiedziczający pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. Oprogramowanie nie daje gwarancji, że takie pobrania są wolne od zepsutych kodów komputerowych, w tym wirusów i robaków.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

WYRAŹNIE ROZUMIESZ I AKCEPTUJESZ, ŻE Oprogramowanie NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE LUB DOWOLNEJ TRZEJ STRONY ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE ORAZ/LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, W TYM SZKODY ZWIĄZANE ZE STRATAMI ZYSKU, DOBREJ WOLI, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH NIEMATERIALNYCH STRAT (NAWET JEŚLI Oprogramowanie ZOSTAŁO POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD), NAJMOCNIEJSZYM PRZEPISOM PRAWNYM DLA: (A) UŻYCIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI UŻYCIA STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, DOWOLNYCH PRODUKTÓW TRZECICH, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW OSÓB TRZECICH, I/LUB DOWOLNE INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ ZASTOSOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ; (B) KOSZTU NABYCIA PRODUKTÓW I USŁUG ZAMIENNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ZAKUPIONYCH LUB OTRZYMANYCH DANYCH, INFORMACJI I/LUB USŁUG OD LUB ZAWARTYCH PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ; (C) NIEWQUALIFIKOWANIA SIĘ DO KONKURSÓW, USŁUG LUB PRODUKTÓW TRZECICH OD ŻADNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW OSÓB TRZECICH LUB JAKIEJKOLWIEK PÓŹNIEJSZEJ ODMOWY PRODUKTÓW TRZECICH OD TAKIEJ SAMEJ OSOBY TRZECIEJ;

OCHRONA PRZED ROSPRAWĄ

Zgadzasz się na zwolnienie z odpowiedzialności i ochronę TheSoftware, każdego z ich rodziców, spółek zależnych i afiliowanych oraz każdego z ich członków, urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarketerów i/lub innych partnerów, przed wszelkimi roszczeniami, kosztami (w tym rozsądnymi opłatami dla adwokatów), szkodami, pozwami, kosztami, żądaniami i/lub wyrokami jakiejkolwiek trzeciej strony wynikające z: (a) twojego korzystania z Strony internetowej, Usług, Zawartości i/lub udziału w jakimkolwiek konkursie; (b) twojego naruszenia Umowy; i/lub (c) twojego naruszenia praw innej osoby i/lub jednostki. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią korzyść dla TheSoftware, każdego z ich rodziców, spółek zależnych i/lub afiliowanych oraz każdego z ich odpowiednich urzędników, dyrektorów, członków, pracowników, agentów, akcjonariuszy, licencjodawców, dostawców i/lub prawników. Każdy z tych podmiotów będzie miał prawo do wykorzystania i egzekwowania tych postanowień bezpośrednio wobec ciebie we własnym imieniu.

STRONY INTERNETOWE TRZECIEJ STRONY

Strona internetowa może zawierać odnośniki i/lub kierować cię do innych stron internetowych i/lub zasobów internetowych, w tym, między innymi takich, które należą i są obsługiwane przez dostawców trzeciej strony. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub zasobami, niniejszym uznajesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie jest odpowiedzialne za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów. Ponadto, TheSoftware nie popiera, nie ponosi odpowiedzialności ani nie ponosi odpowiedzialności lub zobowiązań za żadne warunki i warunki, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na lub dostępne z takich stron i zasobów internetowych trzeciej strony lub za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z tego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/DANE ODWIEDZAJĄCEGO

Korzystanie ze Strony internetowej oraz wszelkie komentarze, opinie, informacje, Dane rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz przez lub w związku ze Stroną internetową, podlegają naszej Polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszystkich informacji dotyczących twojego korzystania ze Strony internetowej oraz wszelkich innych dostarczonych przez ciebie informacji umożliwiających identyfikację, zgodnie z warunkami naszej Polityki prywatności. Aby wyświetlić naszą Politykę prywatności, kliknij tutaj.

Jakiekolwiek próby przez jakiegoś indywidualnego użytkownika (niezależnie od bycia, czy nie klientem TheSoftware), w celu uszkodzenia, zniszczenia, manipulacji, wandalizacji lub jakiegokolwiek innego zakłócenia działania strony internetowej, będą naruszeniem prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware będzie wnikliwie dążyć do wszelkich i wszelakich środków zaradczych w tym zakresie wobec każdej ofensywnej osoby lub jednostki, do maksymalnego stopnia dozwolonego przez prawo i zasadność.

WYBÓR PRAWA/MIEJSCA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Wszelkie spory wynikające z Umowy będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Estońskim (bez udziału zasad konfliktu prawa). Każde otrzymane rozstrzygnięcie będzie ostateczne i wiążące dla stron, a wyrok może być wprowadzony w każdym sądzie właściwości. Nic w tym dokumencie nie będzie interpretowane w sposób wykluczający prawo jakiejkolwiek ze stron do ubiegania się o nakaz zapobiegawczy w celu ochrony swoich praw w oczekiwaniu na wynik postępowania arbitrażowego. W zakresie dozwolonym przez prawo, zgadzasz się, że nie będziesz wnosić, dołączać lub uczestniczyć w żadnym pozwy zbiorowym w sprawie żadnych roszczeń, sporów lub kontrowersji, jakie możesz mieć przeciwko TheSoftware. i każdemu z ich przedstawicieli prawnych, filii, spółek zależnych, rodziców, agencji i ich odpowiednich członków, urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów. Zgadzasz się na orzeczenie nakazu zapobiegawczego w celu zatrzymania takiego procesu lub usunięcia Ciebie jako uczestnika w tym procesie.