POUŽITÍ WEBOVEJ STRÁNKY SOFTWARE – DÔLEŽITÉ – PREČÍTAJTE SI TO, PROSÍM

Ďakujeme vám, že ste navštívili webovú stránku („Webová stránka“), na ktorej ste našli odkaz na tieto podmienky používania („Webová stránka“). Webová stránka je internetovým majetkom spoločnosti TheSoftware. (spoločne označovaná ako „TheSoftware“, „my“ a „nás“). Súhlasíte s týmito Podmienkami používania webovej stránky spoločnosti TheSoftware („Podmienky používania“) vo svojej celej rozsiaholnosti, keď: (a) pristupujete k Webovej stránke; (b) zaregistrujete sa na odber newslettera alebo prihlásite sa na zoznam adresátov alebo požiadate o informácie cez Webovú stránku („Služby predplatného“); (c) zaregistrujete sa na účasť na akciách, súťažiach a/alebo tombolách, ktoré sú od TheSoftware čas od času ponúkané (každá „Súťaž“); (d) pripojíte sa alebo sa pokúsite pripojiť k partnerskému programu alebo inému členstvu organizácie, ktoré sú zahrnuté na Webovej stránke („Členské služby“); a / alebo (e) objednáte si produkt a/alebo službu prostredníctvom Webovej stránky („Služby predávajúceho“ a spolu so Službami predplatného a Členskými službami, „Služby“). Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti TheSoftware („Zásady ochrany osobných údajov“), oficiálne pravidlá každej Súťaže, Zmluvy o nákupe spoločnosti TheSoftware („Zmluva o nákupe“), Zmluvy o členstve spoločnosti TheSoftware („Zmluva o členstve“), ako aj akékoľvek iné prevádzkové pravidlá, politiky, cenové grafiky a ďalšie doplňujúce podmienky alebo dokumenty, ktoré môžu byť čas od času zverejnené, sú výslovne tu zahrnuté odkazom (koliatívne, ‘Súhlas’). Prosím, pozorne prečítajte si kompletné podmienky Súhlasu. Ak súhlasíte s celkovým obsahom Zmluvy, nie ste oprávnení používať služby a/alebo Webovú stránku v akejkoľvek forme alebo spôsobe.

Spoločnosť TheSoftware VÝSLOVNE ODMIETA PRÍSTUP K WEBOVEJ STRÁNKE A/LEBO SLUŽBÁM AKÝMKOĽVEK JEDINCU, KTORÝ JE POKRYTÝM ZÁKONOM O OCHRANE ONLINE SÚKROMIA DETÍ Z ROKU 1998, AKO JE ZMENENÝ („COPPA“). Spoločnosť TheSoftware SI VYHRADZUJE PRÁVO ZAMIETNUŤ PRÍSTUP K SLUŽBÁM A/LEBO WEBOVEJ STRÁNKE AKÉMKOĽVEK JEDINCOVI, PODĽA JEDINEJ A EXKLUZÍVNEJ DISKRÉCIE.

ROZSAH A ÚPRAVA ZMLUVY

Súhlasíte s podmienkami uvedenými v Zmluve v súvislosti s vašim používaním Webovej stránky. Zmluva predstavuje jedinú zmluvu medzi vami a spoločnosťou TheSoftware v súvislosti s vaším používaním Webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné zmluvy, zastúpenia, záruky a/alebo porozumenia v súvislosti s Webovou stránkou. Zmluvu môžeme podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť bez osobitného upozornenia vám. Najnovšia Zmluva bude uverejnená na Webovej stránke a pred používaním Webovej stránky by ste mali prečítať Zmluvu. Pokračovaním vo vašom používaní Webovej stránky a/alebo služieb sa touto cestou zaväzujete dodržiavať všetky podmienky uvedené v Zmluve platného dňa. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a služby sú dostupné len pre osoby, ktoré môžu uzatvárať právne záväzné zmluvy podľa platného práva. Webová stránka a služby nie sú určené na používanie osobami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak ste mladší ako osemnásť (18) rokov, nemáte oprávnenie používať a/alebo pristupovať k Webovej stránke a/alebo službám.

POPIS SLUŽIEB

Služby predplatného

Podľa podmienok zmluvy môžete zaregistrovať na webovej stránke a po schválení od spoločnosti TheSoftware si môžete za poplatok alebo bezplatne získať predplatné služby. Predplatné služby vám poskytnú obsah cez e-mail, text a iné materiály (“Obsah predplatného”) relevantné pre online marketing poskytovaný spoločnosťou TheSoftware a jej partnermi zo tretích strán (“Poskytovatelia zo tretích strán”). Ak sa chcete vzdať prijímania Obsahu predplatného, jednoducho nám napíšte e-mail na [email protected]. Obsah predplatného obsahuje komentáre, názory a/alebo iné materiály, ktoré poskytujú spoločnosť TheSoftware a Poskytovatelia zo tretích strán a nemali by sa na ne nevyhnutne spoliehať. Pri používaní Obsahu predplatného a/alebo predplatných služieb používajte opatrnosť, zdravý rozum a bezpečnosť. Súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nebude mať voči vám žiadne záväzky ani neexistujú žiadne zodpovednosti v súvislosti s akýmikoľvek Obsahom predplatného. Spoločnosť TheSoftware nezastupuje ani nezaručuje, že Obsah predplatného uvedený v súvislosti s predplatnými službami je presný, úplný alebo vhodný.

Služby pre členstvo

Podľa podmienok zmluvy a zmluvy o členstve sa môžete zaregistrovať na webovej stránke, súhlasiť so zmluvou o členstve a po schválení od spoločnosti TheSoftware si môžete za poplatok alebo bezplatne získať členstvo v jednom z rôznych programov členstva, ktoré MTS Advertise OU ponúka. Pre získanie kópie zmluvy o členstve navštívte prosím webstránku pre konkrétne členstvo. Programy členstva spoločnosti TheSoftware vám umožnia prístup k obsahu, textu a iným materiálom (“Obsah člena” a spolu s Obsahom predplatného, “Obsah”) poskytovaným spoločnosťou TheSoftware a určitými Poskytovateľmi zo tretích strán, navrhnutým pre pomoc členom v ich online marketingových aktivitách. Obsah člena obsahuje komentáre, názory a iné materiály, ktoré poskytujú spoločnosť TheSoftware a poskytovatelia zo tretích strán a nemali by sa na ne nevyhnutne spoliehať.

Služby dodávateľa

Vyplnením príslušných objednávkových formulárov môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité výrobky a/alebo služby zo stránky. Výrobky a/alebo služby zobrazené na stránke môžu obsahovať popisy, ktoré sú poskytované priamo výrobcami alebo distribútormi tretích strán, ktoré poskytujú tieto položky. Software nezastupuje ani nezaručuje, že popisy takýchto položiek sú presné alebo úplné. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná ani nezodpovedá v akomkoľvek spôsobe za vašu neschopnosť získať výrobky a/alebo služby zo stránky alebo za akékoľvek spory s predajcami výrobku, distribútormi a konečnými spotrebiteľmi. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nebude zodpovedná vám alebo tretej strane za akékoľvek tvrdenia súvisiace s akýmikoľvek výrobkami a/alebo službami ponúkanými na stránke.

Všeobecné

Informácie, ktoré musíte poskytnúť v súvislosti s registráciou na služby, môžu zahŕňať, okrem iného, niektoré alebo všetky z nasledujúcich: (a) vaše celé meno; (b) názov spoločnosti; (c) e-mailová adresa; (d) adresa pre zasielanie (a fakturačná adresa, ak sa líšia); (e) domáce telefónne číslo; (f) pracovné telefónne číslo; (g) telefaxové číslo; (h) informácie o kreditnej karte a/alebo (i) akékoľvek ďalšie informácie požadované na príslušnom registračnom formulári („Údaje o registrácii služby“).

Ak nie je výslovne uvedené inak, akékoľvek budúce ponuky dostupné na stránke, ktoré rozširujú alebo inak vylepšujú súčasné funkcie stránky, budú podliehať dohode. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná ani nezodpovedá v akomkoľvek spôsobe za vašu neschopnosť používať a/alebo kvalifikovať sa pre služby. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nebude zodpovedná vám alebo tretej strane za akékoľvek zmeny, pozastavenie alebo ukončenie akejkoľvek služby alebo iného produktu.

SÚŤAŽE

Občasne TheSoftware ponúka promočné ceny a iné ocenenia prostredníctvom súťaží. Predstavením pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným registračným formulárom súťaže a súhlasením s oficiálnymi pravidlami súťaže, ktoré sa vzťahujú k jednotlivým súťažiam, môžete vstúpiť do súťaží a získať šancu na výhru promočných cien ponúkaných prostredníctvom každej súťaže. Ak chcete vstúpiť do súťaží zobrazených na webovej stránke, musíte najprv plne vyplniť príslušný registračný formulár. Súhlasíte s tým, že poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné dáta o registrácii na súťaž.

LICENCIA

Ako používateľ webovej stránky ste oprávnení získať neexkluzívnu, nezameniteľnú, odvolateľnú a obmedzenú licenciu na prístup a používanie webovej stránky, obsahu a súvisiacich materiálov v súlade s dohodou. Spoločnosť TheSoftware môže kedykoľvek zrušiť túto licenciu z akéhokoľvek dôvodu. Môžete používať webovú stránku a obsah na jednom počítači len pre svoje vlastné osobné, nekomerčné použitie. Žiaden časť webovej stránky, obsahu, súťaží a / alebo služieb sa nesmú reprodukovať v akomkoľvek tvare alebo zahrnúť do akéhokoľvek systému na získavanie informácií, elektronického alebo mechanického charakteru. Nemôžete používať, kopírovať, emulovať, klonovať, prenajímať, rozširovať, modifikovať, dekompilovať, rozbierať, hrávať inžiniera alebo prevádzať webovú stránku, obsah, súťaže a / alebo služby alebo akúkoľvek ich časť.

PRIROJENE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, sestavljanje, magnetski prevod, digitalna konverzija, programska oprema, storitve in drugi zadevni predmeti, ki se nanašajo na spletno stran, vsebino, tekmovanja in storitve, so zaščiteni z uporabljenimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi prirojenimi (vključno, vendar ne omejeno na intelektualno lastnino) pravicami. Kopiranje, ponovna distribucija, objava ali prodaja katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev je strogo prepovedana. Sistematično pobiranje gradiva s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev prek avtomatiziranih sredstev ali katerega koli drugega načina strganja ali izvlečenja podatkov, da bi ustvarili zbirko, sestavo, bazo podatkov ali imenik brez pisnega dovoljenja TheSoftware, je prepovedano. Ne pridobite lastniških pravic do katere koli vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov, ki jih gledate na ali prek spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev.

HIPERPOVEZOVANJE NA SPLETNO STRAN, SOUSTVARJANJE, “OKVIRJANJE” IN/ALI SKLICEVANJE NA SPLETNO STRAN JE PREPOVEDANO

Razen izrecnega dovoljenja TheSoftware nihče ne sme hiperpovezovati s spletne strani ali njenih delov (vključno, vendar ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, uvajanje ali avtorske materiale) na svoji spletni strani ali spletnem mestu iz katerega koli razloga. Nadaljevanje “okvirjanja” spletne strani in/ali sklicevanje na ujemanje enotnih virov (“URL”) spletne strani v katerem koli komercialnem ali nekomercialnem mediju brez predhodnega, izrecnega, pisnega dovoljenja TheSoftware je strogo prepovedano. Izrecno se strinjate, da boste s spletno stranjo sodelovali pri odstranitvi ali prenehanju, po potrebi, takšne vsebine ali dejavnosti. Priznavate, da boste za vse škode, povezane s tem, odgovorni.

ÚPRAVA, MAZANIE A MODIFIKÁCIA

V prípade potreby si vyhradzujeme právo úpravy a/alebo vymazania akýchkoľvek dokumentov, informácií alebo iného obsahu, ktoré sa objavia na webových stránkach.

DISKAIMER

WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY OD TRETÍCH STRÁN, KTORÉ MOŽETE DOSTAŤ OD NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN, A/LEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE PRODUKTY A/LEBO SLUŽBY, NA KTORÉ MÔŽETE APLIKOVAŤ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH STRÁNOK, SA POSKYTUJÚ VAM NA ZÁKLADOCH “TAK AKO SÚ” A “AKO SÚ DOSTUPNÉ”, PRIČOM VŠETKY ZÁRUKY, EXPRESS I IMPLIED, SÚ VYHLÁSENÉ NA ZÁKLADOCH PLNÉHO ROZSAHU PRÍSNEHO ZÁKONA (VRÁTANE, ALE NIE OBMEŇUJÚC SA NA, VYHLÁSENIA AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK O OBCHODOVATEĽNOSTI, OCHRANY INTELEKTUÁLNEJ VLASTNOSTI, A/LEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL). ZVLÁŠŤ SA VYHLAŠUJE, NO NEOBMEDZUJE SA NA TO, ŽE TheSoftware NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY A/LEBO POISTKY O TOM, ŽE: (a) WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY OD TRETÍCH STRÁN, KTORÉ MOŽETE DOSTAŤ OD NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN A/LEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE PRODUKTY A/LEBO SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE APLIKOVAŤ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH STRÁNOK, SPĽŇAJÚ VAŠE POŽIADAVKY;

ODPOVED ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, KI JO PRAVITE PRENOSI

Obiskovalci prenesejo informacije z mesta na lastno odgovornost. Programska oprema ne zagotavlja, da so takšni prenosi brez kvarljivih računalniških kod, vključno z virusi in črvi.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

IZRECNO RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA NE BO ODGOVORNA TheSoftware PRED VAMI ALI KAKRŠNA KOLI TRETJA STRAN ZA KAKRŠNO KOLI DIREKTNO, POSREDNO, SLUČAJNO, POSEBNO, POSLEDIČNO IN / ALI PRIMERNIMI ŠKODAMI, VKLJUČNO Z ŠKODO ZA IZGUBO DOBIČKA, DOBROTE, UPORABE, PODATKOV ALI DRUGE NEOMATERIALNE ŠKODE (ČE PRIPRAVLJEN A Je bila možnost takih tožb), V POMEMBNOJ MERI, KI JO DOVOLJUJEJO PRAVNE NORME, ZA: (A) UPORABO ALI NEZMOŽNOST UPORABE SPLETNE STRANI, STORITEV, TEKMOVANJ, VSEBINE, KATERO KOLI OSEBO NA PRODUKTI, KI JIH LAHKO IZKUŠATE OD TRETJIH PRODUCENTOV IN / ALI KAKRŠNA KOLI DRUGA PRODUKTI IN / ALI STORITVE, KI JIH LAHKO ZAPOSLENEJO PREKO SPLETNE STRANI; (B) STROŠKI NABAVE ZAMENJAVNIH BLAG IN STORITEV, KI IZHAJAJO IZ KAKRŠNIH KOLI BLAG, PODATKOV, INFORMACIJ IN / ALI STORITEV KUPCI ALI PRIDOBIMO OD PREKO SPLETNE STRANI; (C) NEUSPEŠNOST PRIJAVE ZA TEKMOVANJA, STORITVE ALI KATERI KOLI DRUGI OSEBNI PROIZVODI OD KATEREGA OD NAŠIH PRODAJALCEV TRETJIH STRANK ALI KAKRŠNE KOLI KASNEJŠE ZAVRNITVE OSEBNOSTI PROIZVODOV OD ISTE;

OCHRANOVANIE

Súhlasíte s tým, že poskytnete náhradu a ochránite TheSoftware, každého z ich rodičov, dcérskych spoločností a pobočiek, ako aj každého z ich príslušných členov, dôverných osôb, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, spoluznačiek a / alebo iných partnerov pred akýmkoľvek a všetkými nárokmi, výdavkami (vrátane primeraných advokátskych poplatkov), škodami, žalobami, nákladmi, požiadavkami a / alebo súdmi, ktorékoľvek tretia strana uplatní na tejto základe alebo v súvislosti s: (a) vaším používaním Webovej stránky, Služieb, obsahu a / alebo vstupu do akéhokoľvek súťaže; (b) vaše porušenie dohody; a / alebo (c) vášho porušenia práv inej osoby a / alebo entity. Ustanovenia tohto odseku sú na osoh TheSoftware, každého z ich rodičov, dcérskych spoločností a / alebo pobočiek a každého z ich príslušných riaditeľov, členov, zamestnancov, zástupcov, akcionárov, licenčných zmluvodajcov, dodávateľov a / alebo právnikov. Každá z týchto osôb a subjektov má právo tieto ustanovenia uplatniť a presadiť priamo proti vám v jej / jeho vlastnom mene.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETEJ STRANY

Webová stránka môže poskytovať odkazy a / alebo vás odkázať na ďalšie internetové webové stránky a / alebo zdroje vrátane, ale nie obmedzené na, tieto vlastnené a prevádzkované Poskytovateľmi tretích strán. Pretože TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami a / alebo zdrojmi tretích strán, uznaním a súhlasom s tým súhlasíte, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto webových stránok a / alebo zdrojov tretích strán. Okrem toho TheSoftware neodporúča a nie je zodpovedný alebo zodpovedný za akékoľvek podmienky a podmienky, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, produkty a / alebo iné materiály na alebo dostupné z takýchto webových stránok alebo zdrojov tretích strán, ani za škody a / alebo straty vyplývajúce z toho.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV / INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Použitie webovej stránky, a všetky komentáre, spätná väzba, informácie, Registračné údaje a / alebo materiály, ktoré predložíte prostredníctvom alebo v spojení s webovou stránkou, podliehajú našim zásadám ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie týkajúce sa vášho používania webovej stránky a akéhokoľvek a všetkých iných osobne identifikovateľných informácií, ktoré ste nám poskytli, v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov. Ak chcete zobraziť naše zásady ochrany osobných údajov, kliknite sem.

Akejkoľvek jednotlivcovi, bez ohľadu na to, či je zákazníkom TheSoftware, ktorý sa pokúsi poškodiť, zničiť, manipulovať, vandalizovať a / alebo inak zasiahnuť do prevádzky webových stránok, predstavuje porušenie trestného a občianskeho práva a TheSoftware bude aktívne presadzovať všetky možné opravné prostriedky v tomto ohľade proti akémukoľvek jednotlivcovi alebo subjektu a to do plného rozsahu zákona a rovnosti.

VOĽBA ZÁKONA/MIESTA

Akékoľvek spory vyplývajúce z Dohody alebo s ňou súvisiace sa riadia a výklad konštruuje v súlade s právom Estónska (bez ohľadu na princípy konfliktu zákonov). Akékoľvek odmeny udeľované sa považujú za konečné a záväzné pre strany a na ne môže byť vynesený rozsudok v akejkoľvek súdnej moci. Nič v tejto dohode nemožno výkladať tak, že prekáža akejkoľvek strane, aby žiadala súdnu ochranu, aby chránila svoje práva v očakávaní výsledkov arbitráže. Na miere povolenej zákonom sa zaväzujete, že nebudete iniciovať, pridať sa k, alebo účastniť sa žiadneho spoločného súdneho sporu v súvislosti s akoukoľvek žalobou, sporom alebo kontroverziou, ktoré by ste mohli mať proti TheSoftware a každému z ich právnych zástupcov, pobočiek, dcérskych spoločností, materských spoločností, agentúr a ich príslušníkov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov. Súhlasíte s vydávaním súdnych príkazov na zastavenie takejto žaloby alebo na odstránenie vás ako účastníka v súdnom procese.