Terma

SKOP DAN PEMODALAN PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian berkenaan dengan penggunaan Laman Web. Perjanjian ini merupakan satu-satunya perjanjian antara anda dan Perisian berkenaan dengan penggunaan Laman Web dan mengatasi semua perjanjian, perwakilan, jaminan, dan/atau pemahaman yang terdahulu atau kontemporari berkenaan dengan Laman Web. Kami boleh meminda Perjanjian dari semasa ke semasa atas budi bicara kami sendiri, tanpa notis khusus kepada anda. Perjanjian terkini akan dipaparkan di Laman Web, dan anda perlu menyemak Perjanjian sebelum menggunakan Laman Web. Dengan meneruskan penggunaan Laman Web dan/atau Perkhidmatan, anda bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian yang berkuatkuasa pada masa itu. Oleh itu, anda perlu memeriksa halaman ini secara berkala untuk mendapatkan kemas kini dan/atau perubahan.

KEPERLUAN

Laman web dan Perkhidmatan hanya tersedia kepada individu yang boleh membuat kontrak yang sah di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman web dan Perkhidmatan tidak bertujuan untuk digunakan oleh individu di bawah umur lapan belas (18) tahun. Jika anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan menggunakan laman web dan/atau perkhidmatan.

PENERANGAN TENTANG PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Vendor

Dengan melengkapkan borang pesanan pembelian yang berkenaan, anda boleh memperoleh, atau cuba untuk memperoleh, sesetengah produk dan/atau perkhidmatan daripada Laman Web. Produk dan/atau perkhidmatan yang ditampilkan di Laman Web mungkin mengandungi penerangan yang diberikan secara langsung oleh pengeluar atau pengedar barang dari Pembekal Pihak Ketiga. Perisian tidak mewakili atau menjamin bahawa penerangan mengenai barang tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perisian tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk ketidakupayaan anda untuk memperoleh produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web atau bagi sebarang pertikaian dengan penjual produk, pengedar dan pengguna akhir. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perisian tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga atas sebarang tuntutan berkaitan dengan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web.

PERTANDINGAN

Dari masa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan anugerah lain melalui Pertandingan. Dengan menyediakan maklumat yang benar dan tepat berkaitan dengan borang pendaftaran Pertandingan yang berkenaan, dan bersetuju dengan Peraturan Pertandingan Rasmi yang terpakai kepada setiap Pertandingan, anda boleh memasuki untuk peluang memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Pertandingan. Untuk memasuki Pertandingan yang ditampilkan di Laman Web, anda harus mengisi borang pendaftaran yang berkenaan. Anda bersetuju untuk menyediakan Data Pendaftaran Pertandingan yang benar, tepat, terkini, dan lengkap. TheSoftware berhak untuk menolak Data Pendaftaran Pertandingan mana-mana di mana, ditentukan, dalam budi daya tunggal dan eksklusif TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar mana-mana bahagian Perjanjian; dan/atau (ii) Data Pendaftaran Pertandingan yang anda berikan tidak lengkap, palsu, ganda atau tidak dapat diterima. TheSoftware boleh mengubah kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, dalam budi daya tunggalnya.

LESEN GRANT

Sebagai pengguna Laman Web, anda diberikan lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindahkan, boleh ditarik balik dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman Web, Kandungan dan bahan yang berkaitan mengikut Perjanjian. Perisian boleh menamatkan lesen ini pada bila-bila masa atas sebab apa pun. Anda boleh menggunakan Laman Web dan Kandungan pada satu komputer untuk kegunaan peribadi anda sendiri, bukan perdagangan. Sebahagian mana-mana Laman Web, Kandungan, Peraduan dan/atau Perkhidmatan tidak boleh direproduksi dalam sebarang bentuk atau dimasukkan ke dalam sebarang sistem pengambilan maklumat, elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, mencontoh, mengklon, menyewa, menyewakan, menjual, mengubahsuai, mendekompilasi, menyahsusun, menyalin balik atau memindahkan Laman Web, Kandungan, Peraduan dan/atau Perkhidmatan atau sebahagian daripada itu. Perisian mengekalkan sebarang hak yang tidak secara nyata diberikan dalam Perjanjian. Anda tidak boleh menggunakan sebarang peranti, perisian atau rutin untuk mengganggu atau cuba untuk mengganggu dengan cara kerja yang betul Laman Web. Anda tidak boleh mengambil sebarang tindakan yang memberikan beban yang tidak wajar atau secara tidak sewajarnya besar kepada infrastruktur TheSoftware. Hak anda untuk menggunakan Laman Web, Kandungan, Peraduan dan/atau Perkhidmatan tidak boleh dipindahkan.

HAK MILIK SENDIRI

Kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, kompilasi, terjemahan magnetik, penukaran digital, perisian, perkhidmatan dan perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan Perkhidmatan dilindungi di bawah hak cipta, tanda dagang dan hak milik lain (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, harta intelek). Penyalinan, pengagihan semula, penerbitan atau penjualan oleh anda sebarang bahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan adalah dilarang sama sekali. Pengambilan bahan dari Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan secara sistematik melalui cara automatik atau sebarang bentuk pengutipan atau pengeluaran data bagi menghasilkan atau menyusun, secara langsung atau tidak langsung, suatu kumpulan, kompilasi, pangkalan data atau direktori tanpa kebenaran bertulis daripada TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak memperoleh hak milik ke atas sebarang kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan atau bahan lain yang dilihat di atau melalui Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan. Penyenaraian maklumat atau bahan di Laman Web, atau oleh dan melalui Perkhidmatan, oleh TheSoftware tidak merupakan pengabaian terhadap sebarang hak ke atas maklumat dan/atau bahan tersebut. Nama dan logo TheSoftware, dan semua grafik, icon dan nama perkhidmatan yang berkaitan, adalah tanda dagang TheSoftware. Semua tanda dagang lain yang muncul di Laman Web atau oleh dan melalui Perkhidmatan adalah hak milik pemilik masing-masing. Penggunaan sebarang tanda dagang tanpa kebenaran bertulis yang berkenaan adalah dilarang sama sekali.

HYPERLINK KE LAMAN WEB, CO-BRANDING,

Kecuali dengan kebenaran yang dinyatakan secara eksplisit oleh TheSoftware, tidak sesiapa boleh membuat pautan hiperteks ke Laman Web atau bahagian-bahagian tertentu (termasuk tetapi tidak terhad kepada logotip, cap dagangan, jenama atau bahan berhak cipta) ke laman web atau tempat web mereka atas sebab-sebab apa pun. Selain itu, ‘framing’ Laman Web dan/atau merujuk kepada Pemacu Sumber Sejagat (URL) Laman Web dalam media komersial atau bukan komersial tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu, eksplisit, dari TheSoftware adalah dilarang secara ketat. Anda dengan ini bersetuju untuk bekerjasama dengan Laman Web untuk mengeluarkan atau menghentikan, jika berkenaan, sebarang kandungan atau aktiviti sedemikian. Anda dengan ini mengakui bahawa anda akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang berkaitan dengannya.

PENYUNTINGAN, PENGHAPUSAN DAN PEMODIFIKASIAN

Kami berhak atas budi bicara kami untuk menyunting dan atau menghapus mana-mana dokumen, maklumat atau kandungan lain yang terdapat di Laman Web.

PENAFIAN UNTUK KEROSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH MUAT TURUN

Pengunjung memuat turun maklumat dari Laman Web atas risiko masing-masing. Perisian tidak memberi jaminan bahawa muat turun tersebut bebas daripada kod-kod komputer yang merosakkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

PENJAMINAN

Anda bersetuju untuk membebaskan dan mengekalkan TheSoftware, setiap ibu bapa, subsidiari dan rakan kongsi masing-masing, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, rakan kongsi co-branders dan/atau lain-lain, bebas dari sebarang tuntutan, perbelanjaan (termasuk yuran guaman yang munasabah), kerosakan, saman, kos, tuntutan dan/atau hukuman apa-apa, yang dibuat oleh pihak ketiga disebabkan atau timbul dari: (a) penggunaan Anda atas Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan/atau penyertaan dalam mana-mana Pertandingan; (b) pelanggaran anda terhadap Perjanjian; dan/atau (c) pelanggaran anda terhadap sebarang hak individu dan/atau entiti lain. Fasal-fasal dalam perenggan ini untuk faedah TheSoftware, setiap ibu bapa, subsidiari dan/atau rakan kongsi masing-masing, dan setiap pegawai, pengarah, ahli, pekerja, ejen, pemegang saham, pemberi lesen, pembekal dan/atau peguam masing-masing. Setiap individu dan entiti ini berhak untuk menegaskan dan menegakkan fasal-fasal ini secara langsung terhadap anda atas nama mereka sendiri.

LOKASI WEB PIHAK KETIGA

Laman web ini mungkin menyediakan pautan ke laman web atau sumber internet lain termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pembekal Pihak Ketiga. Oleh kerana TheSoftware tidak mempunyai kawalan ke atas laman web dan/atau sumber pihak ketiga tersebut, anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atas ketersediaan laman web pihak ketiga dan/atau sumber tersebut. Selain itu, TheSoftware tidak mengesyorkan, dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungan atas, sebarang terma dan syarat, dasar privasi, kandungan, pengiklanan, perkhidmatan, produk dan/atau bahan lain di atau tersedia dari laman web atau sumber pihak ketiga tersebut, atau bagi sebarang kerosakan dan/atau kerugian yang timbul daripadanya.

POLISI PRIVASI/MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web, dan semua komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan/atau bahan yang anda hantar melalui atau berkaitan dengan Laman Web, tertakluk kepada Polisi Privasi kami. Kami berhak untuk menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan anda terhadap Laman Web, dan mana-mana maklumat peribadi lain yang diberikan oleh anda, mengikut terma Polisi Privasi kami. Untuk melihat Polisi Privasi kami, sila Klik Di Sini.

Sebarang percubaan oleh mana-mana individu, sama ada pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk merosakkan, memusnahkan, merosakkan, merosakkan dan/atau sebaliknya mengganggu operasi Laman Web, adalah suatu kesalahan undang-undang jenayah dan sivil dan TheSoftware akan dengan tekun menuntut sebarang dan semua penyelesaian berkenaan dengan mana-mana individu atau entiti yang melakukan kesalahan sepenuhnya menurut undang-undang dan keadilan.