Podmienky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Súhlasíte s podmienkami uvedenými v Dohode týkajúcej sa vašej používania Webovej stránky. Dohoda predstavuje jedinú a jedinú dohodu medzi vami a softvérom týkajúcu sa vášho používania Webovej stránky a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, záruk a/alebo porozumenia týkajúce sa Webovej stránky. Môžeme upraviť Dohodu podľa vlastného uváženia, bez špecifického oznámenia vám. Najnovšia Dohoda bude uverejnená na Webovej stránke a mali by ste si pred používaním Webovej stránky prečítať Dohodu. Pokračovaním vo vašom používaní Webovej stránky a/alebo služieb týmto súhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok uvedených v Dohode platných v tom čase. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POGOJI

Spletna stran in storitve so na voljo le posameznikom, ki lahko sklenejo zakonito zavezujoče pogodbe v skladu s veljavno zakonodajo. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi s strani posameznikov, mlajših od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo spletne strani in/ali storitev.

POPIS SLUŽIEB

Služby dodávateľa

Vyplnením príslušných objednávkových foriem môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité produkty a/alebo služby zo stránky. Produkty a/alebo služby uvedené na stránke môžu obsahovať opisy, ktoré sú poskytované priamo výrobcami alebo distribútormi tretích strán, ktorí tieto položky vyrábajú. TheSoftware nezastupuje ani nezaručuje, že opisy týchto položiek sú presné alebo úplné. Rozumiete a súhlasíte, že TheSoftware nie je zodpovedný ani zodpovedný akýmkoľvek spôsobom za vašu neschopnosť získať produkty a/alebo služby zo stránky alebo za akékoľvek spory so predajcom produktov, distribútorom a koncovými spotrebiteľmi. Rozumiete a súhlasíte, že TheSoftware nie je zodpovedný voči vám ani akémukoľvek tretiemu subjektu za akýkoľvek nárok v súvislosti s akýmikoľvek produktmi a/alebo službami ponúkanými na stránke.

SÚŤAŽE

Občas, TheSoftware ponúka propagačné ceny a iné odmeny prostredníctvom súťaží. Poskytnutím pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným formulárom registrácie súťaže a súhlasom s Oficiálnymi pravidlami súvisiacimi s každou súťažou môžete mať šancu vyhrať propagačné ceny ponúkané prostredníctvom každej súťaže. Ak sa chcete zúčastniť súťaží zobrazených na webovej stránke, musíte najskôr plne vyplniť príslušný formulár. Súhlasíte s poskytnutím pravdivých, presných, aktuálnych a úplných údajov o registrácii súťaže. TheSoftware má právo odmietnuť akékoľvek údaje o registrácii súťaže, ak sa zistí, že: (i) porušujete akúkoľvek časť dohody; a/alebo (ii) údaje o registrácii súťaže, ktoré ste poskytli, sú neúplné, podvodné, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware si môže kritériá registrácie kedykoľvek zmeniť, podľa svojho výhradného uváženia.

LICENČNÍ GRANT

Jako uživatel webu vám je uděleno neexkluzivní, nePrenosljive, odvolatelno a omezená licence k přístupu a použití obsahu webu a přidruženého materiálu v souladu s dohodou. Software může kdykoli zrušit tuto licenci z jakéhokoli důvodu. Obsah webu a soutěží a/nebo služeb můžete používat na jednom počítači pouze pro vlastní osobní nekomerční využití. žÁdná část obsahu webu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo začleněna do jakéhokoli informačního systému, elektronického nebo mechanického. Nesmíte používat, kopírovat, emulovat, klonovat, pronajímat, pronajímat, prodávat, modifikovat, dekompilovat, rozebrat, zpětně inženýrství nebo přenášet web, obsah, soutěže a/nebo služby nebo jejich část. Software si vyhrazuje jakékoli práva, která nejsou výslovně udělena v dohodě. Nesmíte používat žádné zařízení, software nebo rutinní zasahovat či se snažit zasáhnout do správného fungování webu. Nesmíte podniknout žádnou akci, která ukládá nespravedlivou nebo nepoměrně velkou zátěž na infrastrukturu softwaru. Váš právo používat web, obsah, soutěže a/nebo služby není přenosné.

VLASTNÍCKE PRÁVA

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a ďalšie veci týkajúce sa webovej stránky, obsahu, súťaží a služieb sú chránené podľa príslušných autorských práv, ochranných známok a ďalších vlastníckych (vrátane, ale nie výhradne, duševného vlastníctva) práv. Kopírovanie, redistribúcia, publikovanie alebo predaj akéhokoľvek časti webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb je prísne zakázaný. Systémové vyhľadávanie materiálu z webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb prostredníctvom automatizovaných prostriedkov alebo akejkoľvek inej formy zbierania údajov za účelom vytvorenia alebo zostavenia, priamo alebo nepriamo, zoznamu, kompilácie, databázy alebo adresára bez písomného súhlasu od TheSoftware je zakázané. Nezískavate vlastnícke práva k žiadnemu obsahu, dokumentu, softvéru, službám alebo iným materiálom zobrazeným na alebo prostredníctvom webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb. Zverejnenie informácií alebo materiálu na webovej stránke alebo prostredníctvom služieb od TheSoftware neznamená zrieknutie sa akéhokoľvek práva na takéto informácie a/alebo materiály. Názov a logo TheSoftware a všetky súvisiace grafiky, ikony a názvy služieb sú obchodné známky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné obchodné známky zobrazujúce sa na webovej stránke alebo prostredníctvom služieb sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov. Použitie akéhokoľvek obchodného znaku bez výslovného písomného súhlasu príslušného vlastníka je prísne zakázané.

HYPERLINKOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU, SPOLUMARKOVANIE, FRAMOVANIE” A/ČI REFERENCIA NA WEBOVÚ STRÁNKU JE ZAKÁZANÁ

Okrem výslovne udeleného súhlasu spoločnosti TheSoftware nikto nemôže vytvárať hypertextové odkazy na webovú stránku alebo jej časti (vrátane, ale nie obmedzené na logotypy, obchodné značky, obchodné označenia alebo autorský materiál) na svoju webovú stránku alebo iné webové miesto z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej je striktne zakázané “framing” webovej stránky a/alebo referencia na Uniform Resource Locator („URL”) webovej stránky v akejkoľvek obchodnej alebo neobchodnej médií bez predchádzajúceho, výslovného písomného súhlasu spoločnosti TheSoftware. Vy výslovne súhlasíte s tým, že budete spolupracovať s webovou stránkou na odstránení alebo ukončení akéhokoľvek takého obsahu alebo činnosti. Týmto uznávate, že budete zodpovední za akékoľvek a všetky škody súvisiace s týmto.

UPRAVLJANJE, BRISANJE IN SPREMINJANJE

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji uredimo in/ali izbrišemo vse dokumente, informacije ali druge vsebine, ki se pojavljajo na spletni strani.

DISCLAIMER ZA ŠKODO, KI JO POVZROČI PRENOS

Obiskovalci prenašajo informacije iz spletne strani na lastno odgovornost. TheSoftware ne jamči, da so ti prenosi brez škodljivih računalniških kod, vključno, vendar ne omejeno na viruse in črve.

ODŠKODNINA

Súhlasíte s tým, že budete kryť náklady spoločnosti TheSoftware, každého z ich materských spoločností a pobočiek a každého z ich príslušných členov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, spoluobchodníkov a / alebo iných partnerov, neškodnými voči a voči akýmkoľvek a všetkým nárokom, výdavkom (vrátane primeraných nákladov na právnika), škodám, žalobám, nákladom, požiadavkám a / alebo rozsudkom kedykoľvek urobeným tretou stranou v dôsledku alebo vzniknutým z: (a) vaše používanie webovej stránky, služieb, obsahu a / alebo vstupu do akejkoľvek súťaže; (b) vaše porušenie dohody; a / alebo (c) vaše porušenie akýchkoľvek práv iného jednotlivca a / alebo entity. Ustanovenia tohto odseku sú pre prospech spoločnosti TheSoftware, každého z ich materských spoločností a / alebo pobočiek a každého z ich príslušných úradníkov, riaditeľov, členov, zamestnancov, agentov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a / alebo právnikov. Každá z týchto osôb a entít bude mať právo uplatniť a vynútiť tieto ustanovenia priamo voči vám vlastným menom.

WEBSITEY TRETEJ STRANE

Webové stránky môžu poskytovať odkazy na iné internetové stránky a/alebo vás odkazovať na iné internetové stránky a/alebo zdroje, vrátane, ale neobmedzujúc sa na tie, ktoré sú vlastnené a prevádzkované tretími poskytovateľmi. Vzhľadom na to, že TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami alebo zdrojmi tretích strán, týmto uznávate a súhlasíte, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto webových stránok alebo zdrojov tretích strán. Okrem toho TheSoftware neodporúča a nie je zodpovedný ani za zmluvné podmienky, zásady ochrany súkromia, obsah, reklamu, služby, výrobky a/alebo iné materiály na alebo dostupné z takýchto webových stránok alebo zdrojov tretích strán, ani za akékoľvek škody a/alebo straty vyplývajúce z nich.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV / INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Používanie webovej stránky a všetky komentáre, spätná väzba, informácie, údaje o registrácii a/alebo materiály, ktoré odovzdáte cez webovú stránku alebo súvisia so webovou stránkou, podlieha našim zásadám ochrany súkromia. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie o vašom používaní webovej stránky a všetky ďalšie osobne identifikovateľné informácie poskytnuté vami v súlade s podmienkami našich zásad ochrany súkromia. Ak si želáte zobraziť naše zásady ochrany súkromia, kliknite sem.

Vsak poskus posameznika, ne glede na to, ali je stranka TheSoftware ali ne, da bi poškodoval, uničil, posegel v, oskrunil in/ali kako drugače motil delovanje spletnega mesta, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava, podjetje TheSoftware pa bo dosledno uveljavljalo vse možne ukrepe v zvezi s tem proti vsakemu kršitelju ali subjektu v največji možni meri, dovoljeni z zakonom in po pravici.