Voorwaarden

OMVANG EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden en bepalingen die in de Overeenkomst zijn uiteengezet met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de enige en volledige overeenkomst tussen u en de Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en komt in de plaats van alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en/of overeenkomsten met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst zal op de Website worden geplaatst en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gaat gebruiken. Door uw voortdurende gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in om te voldoen aan alle voorwaarden en bepalingen die op dat moment in de Overeenkomst zijn opgenomen. U dient daarom regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De website en diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten onder de toepasselijke wet. De website en diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de website en/of diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke inkooporderformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten van de website verkrijgen of proberen te verkrijgen. De op de website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van dergelijke artikelen. TheSoftware verklaart of garandeert niet dat de beschrijvingen van dergelijke artikelen nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware jegens u of een derde partij niet aansprakelijk zal zijn voor enige vordering met betrekking tot een van de op de website aangeboden producten en/of diensten.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere awards via Wedstrijden aan. Door ware en accurate informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de Wedstrijd, en akkoord te gaan met de Officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, kunt u kans maken om de promotionele prijzen te winnen die worden aangeboden via elke Wedstrijd. Om deel te nemen aan de Wedstrijden die op de Website worden aangeboden, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, accurate, actuele en volledige Gegevens voor Wedstrijdregistratie te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om eventuele Gegevens voor Wedstrijdregistratie af te wijzen wanneer wordt vastgesteld, naar eigen exclusieve oordeel van TheSoftware, dat: (i) u inbreuk maakt op een gedeelte van de Overeenkomst; en/of (ii) de Gegevens voor Wedstrijdregistratie die u hebt verstrekt, onvolledig, frauduleus, duplicaat of anderszins onacceptabel zijn. TheSoftware kan de criteria voor registratiegegevens op elk moment wijzigen, naar eigen goeddunken.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de website heeft u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de overeenkomst. TheSoftware kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en de inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of opgenomen in een informatieretrievalsysteem, elektronisch of mechanisch. U mag de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of enig gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen. TheSoftware behoudt alle rechten die niet expliciet zijn verleend in de overeenkomst. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om te interfereren of te proberen te interfereren met het juiste functioneren van de website. U mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van TheSoftware. Uw recht om de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, grafische vormgeving, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendom). Het kopiëren, verspreiden, publiceren of verkopen door u van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systematische opvraging van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten via geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scrapen of gegevensextractie om direct of indirect een collectie, compilatie, database of directory te creëren zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of door en via de Diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende grafische elementen, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die verschijnen op de Website of door en via de Diensten zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de toepasselijke eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN/OF REFEREREN NAAR DE WEBSITE IS VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink maken naar de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypes, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk materiaal), naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het “framen” van de website en/of verwijzen naar de Uniform Resource Locator (URL) van de Website in commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware strikt verboden. U stemt specifiek in met samenwerking met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te beëindigen, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk zult zijn voor alle schade die daarmee verband houdt.

AANPASSING, VERWIJDERING EN WIJZIGING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk document, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt aan te passen en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware biedt geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van corrupte computercodes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en partners, en elk van hun respectieve leden, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners, te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schadevergoedingen, rechtszaken, kosten, eisen en/of uitspraken van welke aard dan ook, gemaakt door een derde partij als gevolg van: (a) uw gebruik van de Website, Diensten, Inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van dit artikel zijn voor het voordeel van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en/of partners, en elk van hun respectieve directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf tegen u in te roepen en af te dwingen.

DERDE PARTEI WEBSITES

De Website kan links bieden naar en/of naar andere internetwebsites en/of bronnen, waaronder, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door derde partijen. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derde partijen, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derde partijen. Bovendien onderschrijft TheSoftware niet, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, eventuele voorwaarden, privacybeleid, inhoud, reclame, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar van dergelijke websites of bronnen van derde partijen, of voor eventuele schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u via of in verband met de website indient, zijn onderworpen aan ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie over uw gebruik van de website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die door u wordt verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

Elke poging door een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om schade toe te brengen, te vernietigen, te knoeien, te vandaliseren en/of anderszins de werking van de website te verstoren, is een schending van het strafrecht en het burgerlijk recht. TheSoftware zal met volle inzet alle mogelijke maatregelen nemen tegen elk overtredend individu of entiteit tot de volle omvang toegestaan door de wet en in rechtvaardigheid.