Όροι

ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συμφωνία όσον αφορά τη χρήση του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ σας και του Λογισμικού όσον αφορά τη χρήση του Ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, αντιπροσωπείες, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις όσον αφορά τον Ιστότοπο. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό κατ’ ευθείαν συνείδησή μας, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η τελευταία Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο, και θα πρέπει να ελέγξετε τη Συμφωνία πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Με τη συνεχή χρήση σας του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε εδώ με την τήρηση όλων των όρων και των προϋποθέσεων που περιέχονται στη Συμφωνία που ισχύει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επομένως, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο για άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβάσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Αν είστε κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και/ή τις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Προμηθευτή

Συμπληρώνοντας τις κατάλληλες φόρμες παραγγελίας, μπορείτε να αποκτήσετε, ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε, ορισμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο μπορεί να περιέχουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς τρίτων προμηθευτών αυτών των αντικειμένων. Το λογισμικό δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές αυτών των αντικειμένων είναι ακριβείς ή πλήρεις. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν ευθύνεται ή δεσμεύεται με κανέναν τρόπο για την αδυναμία σας να αποκτήσετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαμάχη με τον πωλητή, το διανομέα και τους τελικούς καταναλωτές του προϊόντος. Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι το λογισμικό δεν θα ευθύνεται απέναντί σας ή οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε αξίωση σε σχέση με οποιαδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Κατά καιρούς, ο TheSoftware προσφέρει προωθητικά βραβεία και άλλες επιδόσεις μέσω Διαγωνισμών. Παρέχοντας αληθινές και ακριβείς πληροφορίες σε σχέση με τη σχετική φόρμα εγγραφής Διαγωνισμού, και συμφωνώντας με τους επίσημους κανόνες Διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε Διαγωνισμό, μπορείτε να συμμετάσχετε για την ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά βραβεία που προσφέρονται μέσω κάθε Διαγωνισμού. Για να συμμετάσχετε στους Διαγωνισμούς που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως τη σχετική φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθινά, ακριβή, τρέχουσες και ολοκληρωμένα Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού. Ο TheSoftware έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού εάν προκύψει, κατά την απόκλιση μοναδικώς και αποκλειστικώς του TheSoftware, ότι: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε τμήμα της Συμφωνίας? και/ή (ii) τα Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού που παρείχατε είναι ατελή, απάτητα, διπλά ή αλλιώς απαράδεκτα. Το TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια Δεδομένων Εγγραφής ανά πάσα στιγμή, με μοναδική διακριτική ευχέρειά του.

ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ως χρήστης του Ιστότοπου, σας χορηγείται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή και περιορισμένη άδεια για πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου, του Περιεχομένου και του συναφούς υλικού σύμφωνα με τη Συμφωνία. Το λογισμικό μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Καμία μέρος του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιαδήποτε μορφή ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, μιμηθείτε, κλωνοποιήσετε, ενοικιάσετε, μισθώσετε, πωλήσετε, τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, ανασυναρμολογήσετε, αντιστοιχίσετε ανάστροφα ή μεταβιβάσετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών. Η εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα που δεν έχει χορηγηθεί ρητά σύμφωνα με τη Συμφωνία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα για να επηρεάσετε ή να προσπαθήσετε να επηρεάσετε τη σωστή λειτουργία του Ιστότοπου. Δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία ενέργεια που επιβάλλει ανίκαιο ή δυσανάλογο φορτίο στη υποδομή της εταιρείας. Το δικαίωμά σας για χρήση του Ιστότοπου, του Περιεχόμενου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών δεν μπορεί να μεταφερθεί.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο, ο οργανισμός, οι γραφικές παραστάσεις, το σχεδιασμός, η συλλογή, η μαγνητική μετάφραση, η ψηφιακή μετατροπή, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται με βάση τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα προπριεταρικά (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, πνευματικά δικαιώματα) δικαιώματα. Η αντιγραφή, η αναδιανομή, η δημοσίευση ή η πώληση από εσάς οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου, του Περιεχόμενου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών απαγορεύεται αυστηρά. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένο τρόπο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή scraping ή εξαγωγή δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ή σύνταξη, άμεσα ή έμμεσα, μιας συλλογής, συλλογής, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς γραπτή άδεια από το TheSoftware απαγορεύεται. Δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλα υλικά που προβλήθηκαν στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο, ή μέσω των Υπηρεσιών, από το TheSoftware δεν αποτελεί παραίτηση οποιουδήποτε δικαιώματος σε αυτές τις πληροφορίες και/ή υλικά. Το όνομα και το λογότυπο TheSoftware, καθώς και όλα τα σχετιζόμενα γραφικά, εικονίδια και ονόματα υπηρεσιών, είναι εμπορικά σήματα του TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών είναι η ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς την εκάστοτε γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του απαγορεύεται αυστηρά.

Η ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, Η ΣΥΝ-ΣΗΜΕΙΩΣΗ (CO-BRANDING), ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΩΜΑ (“FRAMING”) ΚΑΙ/Ή Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Εκτός αν εξουσιοδοτηθεί εξ ονόματος της TheSoftware, καμία πρόσωπο δεν μπορεί να δημιουργήσει υπερ-σύνδεσμο προς τον Ιστότοπο ή μέρη του (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών ή πνευματικών δικαιωμάτων), προς τον ιστότοπό τους για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, η “εσωτερίκευση” (“framing”) του Ιστότοπου και/ή η αναφορά στον Ομοιόμορφο Αναγνωριστικό Πόρου (“URL”) του Ιστότοπου σε οποιοδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη, έκφραση, γραπτή άδεια της TheSoftware απαγορεύεται αυστηρά. Συμφωνείτε ρητώς να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την αφαίρεση ή τη διακοπή, όπως καταλλήλως, οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου ή δραστηριότητας. Αναγνωρίζετε ρητά ότι είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημιές συνδεόμενες με αυτό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Καταχωρούμε το δικαίωμα στην απόλυτη κρίση μας να επεξεργαστούμε και / ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ

Οι επισκέπτες κατεβάζουν πληροφορίες από τον Ιστότοπο με δική τους ευθύνη. Το λογισμικό δεν κάνει καμία εγγύηση ότι αυτές οι λήψεις είναι ελεύθερες από διαφθείρουσες κωδικοποιήσεις υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ιών και σκουληκιών.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε το TheSoftware, καθένα από τους γονείς, θυγατρικές και θυγατρικές εταιρείες τους, καθώς και καθέναν από τους αντίστοιχους μέλη, αξιωματούχους, διευθυντές, εργαζομένους, πράκτορες, συνεργάτες ή/και άλλους συνεργάτες τους, αναλύτριους από οποιαδήποτε απαιτήσεις, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των λογικών δικηγόρων), ζημίες, αγωγές, δαπάνες, αιτήσεις και/ή κρίσεις οποιασδήποτε φύσης, που έγιναν από τρίτο μέρος λόγω ή από κατάπατηση της ισχύουσας συμφωνίας. Και/ή (γ) την παραβίασης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων άλλου ατόμου και/ή οντότητας. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου είναι για το όφελος του TheSoftware, καθενός από τους γονείς τους, θυγατρικές και/ή θυγατρικές εταιρείες τους, καθώς και καθενός από τους αντίστοιχους αξιωματούχους, διευθυντές, μέλη, εργαζόμενους, πράκτορες, μετόχους, αδεχτές, προμηθευτές και/ή δικηγόρους τους. Καθένας από αυτά τα άτομα και οντότητες έχουν το δικαίωμα να επικαλεστούν και να επιβάλλουν αυτές τις διατάξεις απευθείας εναντίον σας για λογαριασμό του.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ιστότοπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους και/ή να σας αναφέρει σε άλλους ιστότοπους Διαδικτύου και/ή πόρους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, αυτών που ανήκουν σε και λειτουργούν από Παροχείς τρίτων. Επειδή το TheSoftware δεν έχει έλεγχο επί των ιστότοπων και/ή πόρων τρίτων, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το TheSoftware δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω ιστότοπων και/ή πόρων τρίτων. Επιπλέον, το TheSoftware δεν εγκρίνει και δεν φέρει ευθύνη ή ευθύνεται για οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφήμιση, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλα υλικά σε ή διαθέσιμα από τα εν λόγω ιστότοπα ή πόρους τρίτων, ή για οποιεσδήποτε ζημιές και/ή απώλειες που προκύπτουν από αυτούς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η χρήση του Ιστότοπου, καθώς και όλων των σχολίων, ανατροφοδοτήσεων, πληροφοριών, Δεδομένων Εγγραφής και/ή υλικών που υποβάλλετε μέσω ή σε συνδυασμό με τον Ιστότοπο, υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Καταπιαστήτε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και οποιαδήποτε άλλη προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία που παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Για να δείτε την πολιτική απορρήτου μας, πατήστε εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιονδήποτε, είτε είναι πελάτης του TheSoftware είτε όχι, να προκαλέσει ζημιά, καταστροφή, παρεμβολή, παραβίαση και/ή άλλη παρέμβαση στη λειτουργία της ιστοσελίδας, αποτελεί παραβίαση του ποινικού και του αστικού δικαίου και η TheSoftware θα επιδιώξει με επιμέλεια κάθε διορθωτικό μέτρο εναντίον οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας που παραβιάζει το νόμο και την ηθική, στο έπακρο που επιτρέπεται από το νόμο και την ευθύνη.