Điều khoản

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA THỎA THUẬN

Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận đối với việc sử dụng của bạn trên Website. Thỏa thuận là sự đồng ý duy nhất và duy nhất giữa bạn và Phần mềm đối với việc sử dụng của bạn trên Website và thay thế tất cả các thỏa thuận, đại diện, bảo đảm và/hoặc hiểu biết trước đó hoặc đương thời liên quan đến Website. Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận từ thời gian này sang thời gian khác theo quyền hạch của chúng tôi, mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên Website, và bạn nên xem xét Thỏa thuận trước khi sử dụng Website. Bằng cách tiếp tục sử dụng Website và/hoặc Dịch vụ của bạn, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện chứa trong Thỏa thuận có hiệu lực vào thời điểm đó. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật và/hoặc thay đổi.

YÊU CẦU

Trang web và Dịch vụ chỉ dành cho cá nhân có thể ký kết hợp đồng pháp lý theo luật pháp hiện hành. Trang web và Dịch vụ không dành cho người dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không được phép sử dụng và truy cập Trang web và/hoặc Dịch vụ.

MÔ TẢ CÁC DỊCH VỤ

Dịch vụ nhà cung cấp

Bằng cách hoàn thành các biểu mẫu đơn đặt hàng tương ứng, bạn có thể nhận được hoặc cố gắng nhận được một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ trang web. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được giới thiệu trên trang web có thể chứa mô tả do trực tiếp cung cấp bởi các nhà sản xuất hoặc phân phối bên thứ ba của các mặt hàng đó. TheSoftware không đại diện hoặc bảo đảm rằng các mô tả của các mặt hàng đó là chính xác hoặc hoàn chỉnh. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm hoặc không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào về khả năng của bạn để nhận được sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ trang web hoặc về bất kỳ tranh chấp nào với người bán, nhà phân phối và người tiêu dùng cuối của sản phẩm đó. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cho bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên trang web.

CUỘC THI

Thỉnh thoảng, TheSoftware cung cấp giải thưởng khuyến mãi và các phần thưởng khác thông qua Cuộc thi. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đúng đắn liên quan đến biểu mẫu đăng ký Cuộc thi áp dụng, và đồng ý với Quy tắc Cuộc thi chính thức áp dụng cho mỗi Cuộc thi, bạn có thể tham gia để có cơ hội giành giải thưởng khuyến mãi được cung cấp qua mỗi Cuộc thi. Để tham gia Cuộc thi được giới thiệu trên Trang web, bạn phải hoàn tất đầy đủ biểu mẫu đăng ký áp dụng. Bạn đồng ý cung cấp Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi chính xác, hiện tại và đầy đủ. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi nào nếu được xác định, theo quyền quyết định duy nhất và độc quyền của TheSoftware, rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận; và/hoặc (ii) Dữ liệu đăng ký Cuộc thi mà bạn cung cấp không đầy đủ, gian lận, trùng lặp hoặc không chấp nhận được. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí Dữ liệu Đăng ký bất kỳ lúc nào, theo quyền quyết định duy nhất của mình.

CẤP GIẤY PHÉP

Là người dùng của trang web, bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng trang web, nội dung và vật liệu liên quan theo thoả thuận. Phần mềm có thể chấm dứt giấy phép này vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng trang web và nội dung trên một máy tính cho mục đích cá nhân, không thương mại của riêng bạn. Không có phần nào của trang web, nội dung, cuộc thi và/hoặc dịch vụ có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin điện tử hoặc cơ khí nào. Bạn không thể sử dụng, sao chép, bắt chước, nhân bản, thuê, cho thuê, bán, sửa đổi, dịch ngược, tháo dỡ, phân tích ngược hoặc chuyển giao trang web, nội dung, cuộc thi và/hoặc dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Phần mềm dự phòng bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng trong thoả thuận. Bạn không thể sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thói quen nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào việc hoạt động đúng đắn của trang web. Bạn không thể thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra một gánh nặng không hợp lý hoặc không cân xứng đối với cơ sở hạ tầng của Phần mêm. Quyền sử dụng trang web, nội dung, cuộc thi và/hoặc dịch vụ của bạn không thể chuyển nhượng.

QUYỀN SỞ HỮU RIÊNG

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, tổng hợp, dịch từ từ tính, chuyển đổi kỹ thuật số, phần mềm, dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến Trang web, Nội dung, Cuộc thi và Dịch vụ được bảo vệ theo bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ). Việc sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc bán bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ là nghiêm cấm. Lấy một cách hệ thống thông tin từ trang web, nội dung, cuộc thi và/hoặc dịch vụ bằng cách tự động hoặc bất kỳ hình thức khai thác dữ liệu nào khác để tạo hoặc tổng hợp, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, tổng hợp, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản từ TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn không có quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc vật liệu nào được xem tại hoặc thông qua Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên trang web hoặc thông qua Dịch vụ, bởi và thông qua TheSoftware không cấu thành một việc từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với thông tin và/hoặc vật liệu đó. Tên và logo TheSoftware, cũng như tất cả các biểu tượng đồ họa và tên dịch vụ liên quan, là thương hiệu của TheSoftware. Tất cả các thương hiệu khác xuất hiện trên trang web hoặc thông qua Dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng bất kỳ thương hiệu nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng là nghiêm cấm.

LIÊN KẾT HYPERLINK ĐẾN TRANG WEB, CO-BRANDING, ‘GẮN KHUNG’ VÀ / HOẶC THAM CHIẾU TRANG WEB BỊ CẤM

Trừ khi được ủy quyền một cách rõ ràng bởi TheSoftware, không ai được liên kết đến Trang web, hoặc một phần của nó (bao gồm, nhưng không giới hạn, logotypes, thương hiệu, nhận dạng thương hiệu hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền), đến trang web hoặc nơi web của họ với bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, ‘gắn khung’ Trang web và / hoặc tham chiếu đến Địa chỉ URL thống nhất (‘URL’) của Trang web trong bất kỳ phương tiện thương mại hoặc không thương mại nào mà không có sự cho phép trước đó, rõ ràng, bằng văn bản của TheSoftware là cấm kỵ. Bạn đồng ý cụ thể hợp tác với Trang web để loại bỏ hoặc ngừng, theo yêu cầu, bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào như vậy. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc này.

CHỈNH SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi có quyền theo ý kiến ​​riêng của chúng tôi chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung nào xuất hiện trên trang web.

LƯU Ý PHÁT SINH TỪ VIỆC TẢI XUỐNG

Khách tải thông tin từ trang web tự chịu rủi ro. Phần mềm không đảm bảo rằng các tải xuống đó không chứa mã máy tính gây hư hại bao gồm, nhưng không hạn chế, virus và sâu máy tính.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ TheSoftware, mỗi trong số cha mẹ, công ty con và liên kết của họ, và mỗi trong số cánh chim con, sĩ quan, giám đốc, nhân viên, đại lý, cộng tác viên và / hoặc đối tác khác, không gây hại và chống lại bất kỳ yêu cầu, chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý), thiệt hại, vụ kiện, chi phí, yêu cầu và / hoặc xét xử bất kỳ, được làm bởi bên thứ ba nào do hoặc nảy sinh ra từ: (a) việc sử dụng của bạn trên trang web, dịch vụ, nội dung và / hoặc tham gia vào bất kỳ cuộc thi nào; (b) vi phạm của bạn đối với Thỏa thuận; và / hoặc (c) vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền hạn của cá nhân khác và / hoặc thực thể. Các quy định của đoạn văn này là vì lợi ích của TheSoftware, mỗi trong số cha mẹ, công ty con và / hoặc liên kết và mỗi trong số cánh chim con, sĩ quan, giám đốc, thành viên, nhân viên, đại lý, cổ đông, người cấp phép, nhà cung cấp và / hoặc luật sư của họ. Mỗi trong số các cá nhân và thực thể này sẽ có quyền đòi và thực thi những quy định này trực tiếp đối với bạn thay mặt cho chính họ.

WEBSITE BẾPARTY THỨ BA

Trang web có thể cung cấp liên kết đến và/hoặc giới thiệu bạn đến các trang web Internet khác và/hoặc tài nguyên bao gồm, nhưng không giới hạn, các trang web sở hữu và vận hành bởi BếParties Thứ Ba. Bởi vì TheSoftware không có quyền kiểm soát các trang web và/hoặc tài nguyên của các bên thứ ba, bạn xác nhận và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm về sự có sẵn của các trang web và/hoặc tài nguyên của các bên thứ ba. Hơn nữa, TheSoftware không bảo lưu, và không chịu trách nhiệm hoặc có thể chịu trách nhiệm về bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách quyền riêng tư, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc các tài liệu khác tại hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba, hoặc về bất kỳ thiệt hại và/hoặc mất mát phát sinh từ đó.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT / THÔNG TIN KHÁCH VIỆN

Việc sử dụng trang web và tất cả ý kiến ​​phản hồi, thông tin, dữ liệu đăng ký và /hoặc tài liệu mà bạn gửi qua hoặc liên quan đến trang web đều phải tuân thủ Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sử dụng tất cả thông tin liên quan đến việc sử dụng trang web của bạn và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác được cung cấp bởi bạn, theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Để xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng Nhấn vào đây.

Mọi cố gắng của bất kỳ cá nhân nào, dù là khách hàng của TheSoftware hay không, để gây hại, phá hủy, làm xáo trộn, phá hoại và/hoặc can thiệp vào hoạt động của trang web, là vi phạm pháp luật hình sự và dân sự và TheSoftware sẽ kiên quyết theo đuổi mọi biện pháp trong việc này đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nào tới mức cho phép bởi luật pháp và công lý.